Ako to tu funguje?
 1. Na EXAMINE sa môžeš vzdelávať a testovať
  zo slovenčiny a z matematiky. (Neskôr pribudnú ďalšie predmety.)
 2. V rámci programu PRÉMIUM (pozri bod 8) tu nájdeš aj kompletné testy z testovania KOMPARO zo šk. roka 2018/19 a 2019/20 (všetky predmety), ako aj mnoho cvičných otázok z testov všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností.
 3. Nájdeš tu testové otázky a prehľady učiva pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ.
  (Neskôr pribudnú ďalšie ročníky.)
 4. Keď si vyberieš ročník, predmet a tému, môžeš robiť tri veci:
  1) opakovať si učivo danej témy,
  2) skúšať si cvičné testové otázky z danej témy,
  3) nechať sa otestovať z danej témy.
 5. Ak si vyberieš OPAKOVANIE UČIVA, môžeš si prezerať sadu „ťahákov“,
  na ktorých je zhrnuté učivo z danej témy.
 6. Ak si vyberieš PRECVIČOVANIE, môžeš prechádzať cvičnými otázkami a skúšať si, či na ne vieš odpovedať.
 7. Ak si vyberieš OTESTOVANIE, dostaneš test z danej témy. Na konci testu sa dozvieš, ktoré otázky si zodpovedal(a) správne, koľko bodov si získal(a) a čo sa ešte potrebuješ doučiť.
 8. EXAMINO môžeš používať v troch rôznych programoch BASIC, ŠTANDARD a PRÉMIUM, ktoré sa líšia cenou. Čím vyšší program si predplatíš, tým viac obsahu a funkcií Ti bude k dispozícii.
SPÄŤ NA ÚVOD