Poskytovateľ služieb webu EXAMINO
Predajca: Spoločnosť EXAM testing, spol. s r. o., zapísaná do obchodného registra Okresného úradu Bratislava I pod. č. 32295/B dňa 1. 7. 2004.
Sídlo: Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5
Poštový styk: P. O. Box 215, 854 02 Bratislava 5
Telefón: 02 / 63 81 26 89
E-mail: examino@exam.sk
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK55 1100 0000 0026 2783 3013
IČO: 35 891 726
DIČ: SK2021846849

Všeobecné obchodné podmienky

SPÄŤ